top of page

ITEAF(Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris)

El Reial Decret 1702/2011 estableix que les màquines d'aplicació de productes fitosanitaris hauran de passar una inspecció per part d'una estació ITEAF homologada. Aquesta inspecció periòdica s'haurà d'haver realitzat abans del 16 de novembre de 2016.

 

Legislació
Quines màquines han de passar la Inspecció?

- Equips mòbils d’Aplicació de productes fitosanitaris inscrits al ROMA per a la producció primària agrícola i forestal, així com els equips utilitzats per a altres usos professionals, de més de 100 litres de capacitat de dipòsit,  que s’incloguin dins dels gèneres  de màquines següents:
                - Polvoritzadors hidràulics (Botes, carretilles, barres,...)
                - Polvoritzadors hidropneumàtics (Atomitzadors,...)
                - Polvoritzadors pneumàtics (Nebulitzadors,...)
                - Empolsadors (Ensufradores,...)
- Equips d’aplicació muntats a bord d’aeronaus
- Equips instal·lats a l’interior d’hivernacles o altres locals tancats

Quins passos calen per passar la Inspecció?

Directiva 2009/127/CE, sobre màquines d'aplicació de plaguicides. 

 

Directiva 2009/128/CE, sobre l'Ús sostenible dels plaguicides.

 

RD 1702/2011d’inspeccions

periòdiques dels equips d’aplicació 

de productes fitosanitaris 

 

RD 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

 

RD 349/2012, Inscripció de màquines al ROMA (Registre Oficial de Maquinària Agrícola)

 

1. Per tal de passar la inspecció cal que us poseu en contacte amb els tècnics i us explicarem quan, com i on podreu passar la inspecció.  

2. Aquelles màquines que no estiguin inscrites al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) caldrà inscriure-les prèviament. Aquesta gestió es pot tramitar de forma individual o de forma conjunta. Aquells que vulguin tramitar-ho poden descarregar-se la sol·licitud d'inscripció al ROMA i emplenar-la, en el cas que no disposeu de la documentació tècnica de la màquina (perquè no us la van donar, o perquè s'ha perdut) cal que també empleneu el formulari de declaració de dades que s'adjunta. Amb aquests documents podeu adreçar-vos a qualsevol oficina comarcal i un cop pagada la taxa establerta us donaran el número d'inscripció de la màquina amb el seu certificat.

Documents

2010 - present

2010 - present

Formulari de declaració de dades de la màquina 

(en cas de no tenir documentació de la màquina)

 

3. Durant la inspecció es revisarà que l'equip presenti unes correctes condicions d'higiene i de seguretat, es farà una revisió visual del conjunt dels components i es realitzaran una sèrie de medicions que permetin deduir si la distribució del producte fitosanitari en les condicions normals de treball es troba en nivells acceptables.  Es pot veure el conjunt del procediment als fulls editats per part del DAR que s'adjunten:

 

 

               Inspecció de polvoritzadors d'aplicació de productes fitosanitaris. Cultius herbacis 

 

               Inspecció de polvoritzadors d'aplicació de productes fitosanitaris. Cultius arboris 

 

 

4. Al final de la inspecció es realitza un certificat en el que es determina si la inspecció és favorable o desfavorable. Si és favorable s'indicarà amb un distintiu (on s'indica la data de la següent inspecció) i s'entrega el butlletí on s'indica la idoneïtat de l'equip.

Que passa si la inspecció resulta desfavorable?

Si la inspecció resulta desfavorable es notificaran les millores que són necessàries i es pactarà una nova data per tal de realitzar una segona inspecció (sense cap cost adicional).

En aquesta segona inspecció es revisaran les millores realitzades i, en cas de considerar-les adequades, es determinarà la inspecció com a favorable. 

Que cal revisar abans de passar la inspecció?

Abans de passar la inspecció es necessari dur a terme una autorevisió de la màquina. Es pot veure els punts a revisar als fulls editats per part del DAR que s'adjunten.

Per altra banda cal tenir en compte les recomanacions que s'adjunten per al moment de passar la inspecció.

 

               Autorevisió de polvoritzadors per a l'aplicació de productes fitosanitaris. Cultius herbacis 

 

               Autorevisió de polvoritzadors per a l'aplicació de productes fitosanitaris. Cultius arboris 

 

               Recomanacions per a la presentació de màquines de tractaments fitosanitaris a la inspecció

bottom of page