top of page
Vídeo explicatiu sobre la Producció Agroalimentària Ecològica
Vídeo explicatiu sobre la Certificació de la Producció Agroalimentaria Ecològica

La producció agrària ecològica, anomenada també biològica i orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris i ramaders, l'objectiu de la qual és l'obtenció d'aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesi (hormones, medicaments, adobs químics, plaguicides, etc) substituint-los per adobs orgànics, medicaments naturals i lluita integrada contra les malalties, introduint o facilitant la acció dels enemics naturals de les plagues, a fi d'establir un equilibri natural entre l'explotació i el medi ambient. Els productes ecològics es caracteritzen per l'absència de pesticides en la seva producció, això fa que l'agricultura ecològica sigui respectuosa amb la salut del consumidor, del productor i del medi ambient

Aquest sistema s'aplica a totes les etapes de producció, començant per la selecció de les plantes o els animals (preferentment de races o varietats autòctones i no transgèniques), passant pels mètodes de producció, centres d'elaboració, manipulació, etiquetatge, logística i comercialització.

Totes les empreses implicades en aquests procediments han de complir la normativa europea, cenyint-se al Reglament CEE 2092/91 de 24 de Juny, que estableix les normes de producció, etiquetatge i sistema de control d'aquests productes.


 

Producció Ecològica

En el cas de Catalunya, aquest control el porta a terme el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és l'organisme únic de control i certificació de tots els productes alimentaris d'origen animal i vegetal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. L'aplicació del sistema de control haurà d'oferir garanties al consumidor de que els productes que portin indicacions de la producció agrària ecològica han estat produïts de conformitat a les normes que estableix la normativa vigent d'aquests sistema de producció.
Els objectius de la producció Agrària Ecològica es resumeixen a continuació:
•    Produir aliments d’elevada qualitat nutritiva, sanitària i organolèptica.
•    Actuar de forma integrada amb tots els sistemes i cicles naturals que intervenen en les activitats agràries.
•    Fomentar i estimular els cicles biològics dels sistemes agraris.
•    Mantenir o incrementar la fertilitat dels sòls a llarg termini.
•    Utilitzar el màxim de recursos renovables.
•    Treballar en sistemes tancats en quan a la matèria orgànica i nutrients
•  Utilitzar la màxima quantitat possible de materials i substàncies que puguin ser reciclades o reutilitzades.
•   Proporcionar al bestiar unes condicions de vida que els permeti desenvolupar els aspectes bàsics del seu comportament innat.
•    Minimitzar totes les formes de contaminació que puguin derivar de les pràctiques agràries.
•    Mantenir la diversitat genètica dels sistemes agraris i del seu entorn.
•    Proporcionar als pagesos un nivell de vida satisfactori dins d’un entorn laboral saludable.
•    Considerar els sistemes agraris des del punt de vista del seu impacte social i ecològic.
•    Produir uns aliments econòmicament justos disponibles a tota la població

bottom of page